Новини

 


Магистърска програма Културен мениджмънт

История на програмата

Управлението на културата и създаването на професионалисти, които да работят в сферата на културния и творческия сектор, вкл. и културното наследство е предизвикателство, тъй като изисква интердисциплинарност, която да изгражда професии, които досега разчитат предимно на личния талант и предприемчивост. Спецификата на програмата се определя от тясното сътрудничество между университетското преподаване и обучението с партньори от  реалния културен и творчески сектор и придобиване на практически умения в европейски контекст. Досегашният ни опит от работата в другите магистърски програми за създаване на преки връзки с институции и професионалисти от сектора е успешен и неговото надграждане в тази магистърска програма ще позволи да се постигне задълбочаване на професионалната подготовка на студентите. Връзката между университет и бизнес среда се постигна с няколко стъпки:

1.       Създаде се Експертен съвет, който включва изтъкнати професионалисти и експерти в областта на управлението на културата и културното предприемачество. В него са включени:

г-жаАмелия Гешева , ОИ Старинен Пловдив

г-н Асен Асенов , Фондация ЕДНО за култура и изкуства (One Foundation for Culture and Arts)

г-н Валери Кьорлински , Фондация Пловдив 2019

г-жа д-р Клер Жиро – Лабалт, университет Нант, посланик на ENCATC

г-жа д-р Мариана Чолакова , почетен консул на Германия

г-жа д-р Светлана Куюмджиева, Фондация Пловдив 2019

г-н Стефан Стоянов, зам.-кмет по култура и образование на Община Пловдив

2.       Създават се юридически валидни връзки с национални и международни институции от сектора чрез подписване на споразумения за съвместна дейност.

Философско-историческият факултет на Пловдивския университет кандидатства с тази програма да стане член на Международната асоциация на центровете за обучение по културен мениджмънт (ENCATC), която има специална ос за работа със студенти и подпомага тяхната инициативност. На 9 юли 2015 г. получихме потвърждение за участието ни като редовен член на ENCATC.

3.       Създават се ефективни форми за включване на програмата в международна образователна и професионална мрежа чрез сключване на договори с университети, предлагащи сходни програми, както и отваряне на аудиториите на университета за изтъкнати професионалисти в областта на културния и творчески сектори от национален и международен мащаб.

Вече са направени първите стъпки към сключване на договори по програмата Еразъм + с европейски университети.

Получихме подкрепа от Френски културен институт в България, Гьоте институт – София, Културен отдел на Австрийското посолство в България, Испански културен институт Сервантес, Полски културен институт, Унгарски културен институт. Постоянно се правят стъпки за получаване на подкрепа и съучастие от значими културни институти.

Развитието на магистърската програма ще се движи в краткосрочен и дългосрочен план. Краткосрочният план има за цел да се разкрие програмата и да започне подготовката на студенти, с което да се отговори на необходимостта от създаване на професионалисти за нуждите на региона и България в перспективата на „Пловдив – културна столица на Европа 2019". Тази нужда се изразява отчетливо в изследванията върху културната ситуация и културната инфраструктура на Пловдив[1], проведени през 2013 г., които показват, необходимостта от разширяване на дейностите в областта на културните и творчески индустрии и културния туризъм.   Дългосрочният план има за задача да постигне високо качество на обучение, в което да са залегнали добрите европейски практики и професионален опит. Това се отнася не само за качеството на образователния продукт, но и за неговото предлагане на чужд език/чужди езици, така че магистърската програма да бъде конкурентноспособна и да привлича чуждестранни студенти.

Изборът на Пловдив за Европейска столица на културата предопредели необходимостта и даде тласък за създаване на специалност в областта на културата и творческите индустрии. Магистърската програма „Културен мениджмънт" на Философско-историческия факултет в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" е първата по рода си в България, която е разработена в тясно сътрудничество между университетското преподаване и обучението с партньори от  реалния културен и творчески сектор. Тя е насочена към придобиване на практически умения в европейски контекст.  В създаването на учебния план със съвети и подкрепа участваха представители на Фондация Пловдив 2019, Община Пловдив, Общински институт Старинен Пловдив, Фондация ЕДНО за култура и изкуства (One Foundation for Culture and Arts), Френски културен институт в България, Гьоте институт на Германия, Културния институт на Австрия в България, Испански културен институт Сервантес и т.н.


[1] Проучването на културната ситуация и картографиране на културната инфраструктура на град Пловдив (състояние, партньорства, ресурси), проведено мес. юли-август 2013 г. от екип на Философско-исторически факултет под ръководството на доц. Кръстанова.